Provozní řád

Provozní řád

Subjekt: STARS FLORBAL, z.s. (dále jen "klub")

IČ: 04922573

Platná verze. Aktualizováno 21. 8. 2020

· Přihlášení do kroužku nebo družstva - členství v klubu

Dítě (=člen) je řádně přihlášeno, stává se členem klubu a může být přijato do kroužku nebo družstva, pokud lektor nebo klub STARS FLORBAL, z.s. obdrží od zákonného zástupce vyplněnou online přihlášku a má uhrazené příspěvky. Dítě lze přihlásit pomocí on-line elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.starsflorbal.cz. Po vyplnění on-line přihlášky obdrží rodič e-mailem či formou SMS zprávy potvrzení o přihlášení dítěte a zároveň obdrží pokyny k platbě členských příspěvků. Přihlášením vzniká členství v klubu dle stanov klubu STARS FLORBAL, které jsou ke stažení na www.starsflorbal.cz.

Přihlášením člena do kroužku nebo družstva v 1. pololetí je člen přihlášen zároveň i na 2. pololetí, na které již není nutné znovu přihlašovat. Pokud nebude člen ve 2. pololetí v kroužku či družstvu pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně emailem nebo formou SMS zprávy.

Během školního roku probíhají na kroužcích lekce a v družstvech tréninky.

· Zdravotní stav

Zákonný zástupce člena se zavazuje, že dohlédne na to, aby se člen účastnil lekce či tréninku pouze pokud je zdráv, nevykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, prozatím absolvoval všechna povinná očkování, a že členovi nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má člen nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně jeho zákonný zástupce informujte lektora a nezapomene toto uvést i do přihlášky. Člen či zákonný zástupce si je vědom případných následků, které mohou vzniknout zamlčením těchto údajů.

· Cena příspěvků

Členské příspěvky slouží k pokrytí běžných nákladů vynaložených k provozu kroužku či tréninku, kterého se daný člen účastní. Cena členských příspěvků pro účastníky kroužků a tréninků se může na jednotlivých školách a trénincích lišit. Rozdíl v cenách je závislý především na specifických faktorech u dané školy a haly, především se jedná o dopravní dostupnost, časový rozsah kroužku a výši nájemného tělocvičny. Rozhodující je také četnost docházky člena na trénincích či kroužcích. Konkrétní částku příspěvků stanovuje výkonný výbor klubu a naleznete jí u Vámi vyhledávané školy či tréninku.

Cena tréninků v družstvu se stanovuje analogicky.

Veškeré příspěvky je možné převádět v rámci jednotlivých kroužků a tréninků STARS FLORBAL, z.s.

· Platba kroužku či družstva - úhrada příspěvků

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit příspěvky ve dvou splátkách.

První splátka příspěvků za 1. pololetí školního roku musí být uhrazena nejpozději do 15. října toho roku, v němž byl kroužek nebo trénink zahájen. 2. splátka potom musí být uhrazena nejpozději do 15. února roku následujícího. Příspěvky se platí bezhotovostně na účet klubu STARS FLORBAL, z.s. dle zaslaných pokynů či pokynů uvedených přímo na přihlášce. Pokud nejsou příspěvky v těchto termínech uhrazeny, nebude člen do kroužku nebo na trénink přijat, nebude-li s lektorem nebo spol. STARS FLORBAL, z.s. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí člena do kroužku nebo na trénink, nepřebírá lektor ani klub STARS FLORBAL, z.s. za člena po dobu konání lekce kroužku nebo tréninku odpovědnost.

V případě, kdy nebudou příspěvky uhrazeny řádně a včas, bude člen či jeho zákonný zástupce vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím SMS zprávy nebo písemnou formou.

Jestliže člen navštíví min. 3 lekce, nemá stále zaplaceno, a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost STARS FLORBAL, z.s. požadovat úhradu kroužku v plné výši, pokud nebude s klubem domluveno jinak.

· Podmínky vrácení členských příspěvků

Příspěvky se vrací pouze v taxativně vyjmenovaných případech:

 • Po 1. hodině kroužku či tréninku, kterého se člen zúčastní a nadále se rozhodl již v činnosti v klubu nepokračovat dle odstavce 9 tohoto řádu. V tomto případě se vrací celý členský příspěvek.
 • Dlouhodobější zdravotní indispozice člena vylučující účast na kroužku či tréninku, která se dokládá lékařskou zprávou. Indispozice musí mít takové trvání, že se člen není schopen zúčastnit alespoň 50 % počtu hodin v daném pololetí. V tomto případě se vrací poměrná část příspěvků za neodchozené hodiny, která je snížena o 100 Kč, což představují předem neočekávané náklady spojené s administrací, zpracováním, vyplacením a zaúčtováním vratky. Tyto náklady nejsou kalkulovány do běžných nákladů na pokrytí činnosti, jelikož nejde předem odhadnout danou skutečnost, která vedla k vyplacení dané vratky. Výpočet poměrné části příspěvků provede výkonný výbor klubu. Při výpočtu se kromě neodchozených hodin bere v potaz i výše fixních nákladů potřebných na uskutečnění daného kroužku či tréninku. Nelze tudíž vycházet z prostého procentuálního výpočtu neodchozených hodin.
 • Kdy klub není schopen nahradit kroužek či trénink dle odstavce 10 tohoto řádu. V tomto případě se vrací poměrná část příspěvků za neodchozené hodiny, která je snížena o 100 Kč, což představují předem neočekávané náklady spojené s administrací, zpracováním, vyplacením a zaúčtováním vratky. Tyto náklady nejsou kalkulovány do běžných nákladů na pokrytí činnosti, jelikož nejde předem odhadnout danou skutečnost, která vedla k vyplacení dané vratky. Výpočet poměrné části příspěvků provede výkonný výbor klubu. Při výpočtu se kromě odpadlých hodin bere v potaz i výše fixních nákladů potřebných na uskutečnění daného kroužku či tréninku. Nelze tudíž vycházet z prostého procentuálního výpočtu odpadlých hodin.

· Proces upomínek

Případy, kdy nejsou příspěvky ve lhůtě 15. 10. nebo 15. 2. zaplaceny:

 • odeslání upomínky formou SMS zprávy na telefonní číslo k úhradě příspěvků uvedené v přihlášce, úhrada musí proběhnout nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky,
 • pokud do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky nebudou příspěvky uhrazeno, bude případ předán oddělení vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude k příspěvkům připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti STARS FLORBAL, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazenými příspěvky,
 • pokud nebude uhrazeno ani po stanovené lhůtě v písemné upomínce zaslané doporučeně poštou, předá STARS FLORBAL, z.s. pohledávku advokátní kanceláři k vymáhání. Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

· Co s sebou na kroužek nebo trénink

Na stránkách www.starsflorbal.cz u konkrétních kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek, včetně možnosti zakoupení potřebného vybavení v našem e-shopu pro členy: www.starsflorbal.cz.

· Kdy nebude člen přijat na kroužek nebo trénink

 • pokud nebudou do stanoveného data uhrazeny příspěvky,
 • nebude-li člen vhodně oblečen na daný kroužek nebo trénink (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny), kdy hrozí úraz,
 • pokud je člen zjevně zdravotně indisponován (jakékoli příznaky infekčního onemocnění či úraz, který se stal před konáním kroužku nebo tréninku).

Ve všech výše uvedených bodech bude člen ponechán ve školní družině, pokud do ní dochází. Pokud není člen vyzvedáván ve školní družině, nebude člen převzat na kroužek nebo trénink a lektor ani společnost STARS FLORBAL, z.s. za člena nepřebírá odpovědnost.

· První lekce

Pokud je kroužek nebo trénink řádně zaplacen a člen se rozhodne po první lekci kroužek nebo trénink nenavštěvovat, je členovi či zákonnému zástupci vrácen členský příspěvek na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) doručené do pěti dnů od konání první lekce emailem nebo formou SMS zprávy adresované společnosti STARS FLORBAL, z.s.

· Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek či trénink neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, budeme rodiče o tomto neprodleně informovat formou SMS zprávy, emailem či přes klubovou aplikaci. Přesný počet lekcí za školní rok není pevně stanoven. Obvykle za školní rok proběhne 28-32 lekcí (při četnosti 1 x týdně), ale může se lišit podle zvyklostí na dané škole či podmínkách na sportovišti.

Postup v případě odpadlého kroužku či tréninku:

 • Pokud trénink či kroužek odpadne z důvodu zrušení ze strany klubu, bude trénink či kroužek nahrazen v možném náhradním termínu (nejčastěji na konci školního roku, což platí i pro 1. pololetí školního roku) v podobném režimu jako při běžné činnosti tak, aby proběhl obvyklý počet tréninků či kroužků.
 • Pokud trénink či kroužek odpadne z důvodu zrušení třetí stranou, bude trénink či kroužek nahrazen v možném náhradním termínu tak, aby proběhl obvyklý počet tréninků. V tomto případě může být náhrada uskutečněna v odlišném režimu (například změna místa a času, rozdílná četnost - počet hodin během jednoho týdne). Za třetí stranu se považuje například: orgány státní správy a samosprávy, hygienické stanice, školské zařízení, zásah vyšší moci apod.

· Kontrola kroužků

Kroužky navštěvují naši inspektoři a metodici. Cílem je neustále výuku kroužků nebo tréninků zlepšovat. Pokud má zákonný zástupce člena zájem navštívit kroužek nebo trénink, je nutné se předem domluvit se společností STARS FLORBAL, z.s. V tomto ohledu je nutné respektovat bezpečností a hygienická opatření dané školy či sportoviště, které stanovuje, zda-li je možné návštěvu realizovat a za jakých podmínek.

· Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte ohledně dotazů nebo přání, budeme vám také vděční za jakoukoliv negativní či pozitivní zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti našich členů.

· Pozdní - dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení do kroužku či na trénink - člen či jeho zákonný zástupce vyplní klubu STARS FLORBAL, z.s. přihlášku elektronicky přes on-line formulář na www.starsflorbal.cz. Cena příspěvků při dodatečném přihlášení se ponižuje od 4. lekce, resp. od 4. tréninkového týdne při vyšší četnosti kroužků či tréninků (při zameškání 1. - 3. lekce příspěvky zůstávají v plné výši).

· Členství

Po přihlášení do kroužku nebo do družstva se účastník kroužku nebo družstva stává členem klubu STARS FLORBAL, z.s. v souladu se Stanovami STARS FLORBAL, z.s., které jsou ke stažení na www.starsflorbal.cz. Zánik členství se řídí stanovami. Člen může ukončit své členství zasláním písemného požadavku na sekretariát klubu.

· Vyloučení z kroužku či tréninku (zrušení členství v klubu)

Z následujících důvodů může být člen s okamžitou platností z kroužku či tréninku vyloučen, a to bez náhrady:

 • opakované nezvladatelné chování člena - například stálé narušování kroužku či tréninku, nerespektování pokynů lektora, chování ohrožující zdraví ostatních účastníků kroužku či tréninku,
 • chování, které je v rozporu se Stanovami STARS FLORBAL, z.s., které jsou ke stažení na www.starsflorbal.cz,
 • úmyslné zranění jiného účastníka kroužku či tréninku,
 • úmyslné zamlčení informace dle odstavce 2 (například přítomnost infekčního onemocnění, zdravotní omezení apod.),
 • odebráním souhlasu se zpracováním některého z osobních údajů či odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybraný účel.

Na chování uvedené u písmene a) a b) tohoto odstavce bude nejprve člen či jeho zákonný zástupce upozorněn ze strany STARS FLORBAL, z.s. Pokud bude člen v tomto chování pokračovat i nadále, může být vyloučen bez náhrady s okamžitou platností.

U chování a konání uvedené u písmene c), d) a e) tohoto odstavce může být účastník bez náhrady vyloučen s okamžitou platností bez předchozího upozornění.