Souhlas GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen " GDPR") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním těchto osobních údajů:

Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, adresa, emailový kontakt, telefonní kontakt, základní škola, třída, věková kategorie, tréninková skupina, pořízené fotografie, videa a zvukové záznamy, sportovní výsledky a další dobrovolně poskytnuté údaje za přihlašovanou osobu/člena správce a jejího zákonného zástupce (účastník kroužku či tréninku a jeho zákonný zástupce)

správcem:

STARS FLORBAL, z.s. (spolek, sportovní veřejně prospěšná organizace)

IČO: 04922573

Sídlo: Brožíkova 556/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 19676.
(dále jen "správce" nebo "spolek"), a to pro tyto účely:

 • k vedení seznamů a evidencí (psaných i elektronických) členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku (evidence a správa plateb, vystavování dokladů, účast na akcích, informace důležité při provozování akcí, kroužků, tréninků, soustředění a turnajů),
 • předávání osobních údajů úřadům veřejné správy a samosprávy pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování (například žádosti o dotaci, veřejná kontrola ze strany veřejné správy),
 • k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací,
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku (například nábor na kroužek či trénink spolku, kempy a soustředění spolku, sportovní vybavení spolku, konání zápasů a turnajů),
 • vytváření výukových, prezentačních, náborových a propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky - výroční zprávy, brožurky, časopisy, metodiky) v rozsahu - jméno, příjmení a ročník a dále fotografie, videa, zvukové nahrávky a sportovní výsledky a umístění těchto údajů a materiálů na internetové prezentační kanály, které provozuje spolek

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,

Odesláním elektronické přihlášky stvrzuji výše uvedený souhlas. Souhlas je evidován v elektronickém informačním systému spolku.